OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA MOBILNE APLIKACIJE  

 

Dobro došli na Zlatnik mobilnu aplikaciju!

 

Zlatnik je registrovan i zaštićeni znak, a web platforma i mobilne aplikacije za iOS i ANDROID telefone su vlasništvo Preduzeća za izradu softverskih rešenja Gmbit d.o.o. Beograd, ul. Petra Škundrića br. 24, matični broj 21708836, PIB: 112625791 (u daljem tekstu: Gmbit).

Korisnik mobilne aplikacije je fizičko ili pravno lice koje ispunjava kriterijume predviđene ovim Opštim uslovima korišćenja mobilne aplikacije (u daljem tekstu: Uslovi), koji je pročitao i razumeo Uslove i sa njima se u potpunosti složio i koje je nakon unošenja neophodnih podataka dalo saglasnost na obradu podataka o ličnosti.

Uslovi će biti povremeno ažurirani ili menjani nakon čega će biti objavljivani na internet prezentaciji Zlatnik koji se nalazi na adresi www.zlatnik.rs, kao i u mobilnim aplikacijama. U slučaju izmene i/ili revizije Uslova, radi nastavka korišćenja aplikacije, od korisnika će biti tražena saglasnost na izmenjene Uslove.

OPIS USLUGE

 

Zlatnik mobilne aplikacije za iOS i ANDROID mobilne telefone su namenjena korisnicima – fizičkim licima koja imaju najmanje navršenih 16. godina, koji su vlasnici i/ili korisnici aplikacije koju pruža Gmbit. Korisnik Zlatnik mobilne aplikacje koristi bez naknade ka kompaniji Gmbit, dok se upotreba internet infrastrukture za preuzimanje aplikacije njeno i korišćenje u realnom vremenu namiruju provajderu usluge pristupa internetu po cenama koje je ugovorio korisnik.

Mobilna aplikacije Zlatnik omogućavaju korisnicima:

KORIŠĆENJE APLIKACIJE

 

Korisnik potvrđuje da aplikaciju i internet koristi isključivo na sopstvenu odgovornost, i nepozivo je saglasan da Gmbit ne daje bilo kakve garancije niti preuzima odgovornost za bilo koje eventualne štete koje korisnik pretrpi prilikom korišćenja aplikacije i interneta. Korisnik oslobađa bilo kakve odgovornosti Gmbit za garantovanje dostupnosti interneta s obzirom na to da Gmbit nema nad tim bilo kakvu kontrolu.

Preuzimanjem i instalacijom aplikacije, korisnik prihvata sve rizike koji mogu nastati iz njenog korišćenja, i obavezuje se da sadržaj aplikacije koristi isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.  Korisnik se obavezuje da će učiniti sve što je u njegovoj moći da bilo koje treće lice ne dođe u posed uređaja na kome je aplikacija instalirana, kao i da nikome neće omogućiti neovlašćeno upoznavanje sa njegovim ličnim nalogom na mobilnim aplikacijama Zlatnik.

Gambit neće snositi bilo kakvu odgovornost za svaku i bilo koju eventualnu štetu nastalu neovlašćenim korišćenjem mobilnih telefona, kompjutera ili drugih uređaja na kome je instalirana web platforma ili mobilna aplikacija ili neovlašćenim pristupom personalizovanim podacima korisnika koji su sačuvani u okviru aplikacija na pomenutim uređajima.

Zaštita aplikacije šifrom je omogućena i sadržana u podešavanjima, a unos šifre omogućava pristup delu aplikacije namenjenom poslovnim saradnicima. Šifru definiše sam korisnik prilikom registracije na portal aplikacije i on je odgovoran je za njeno čuvanje i potvrđuje da je upoznat sa činjenicom da Gmbit nije upoznat, niti čuva podatke o definisanim šiframa.

Korisnik se obavezuje da će sve usluge i servise aplikacije koristiti isključivo u skladu sa njihovom namenom kao i da će se uzdržati od bilo kakvih radnji kojima bi se mogao ugroziti njihov normalan rad.

Korisnik će prilikom instalacije aplikacije štikliranjem predviđenog polja dati saglasnost za obradu podataka o ličnosti koje unosi u aplikaciju, dok će se obrada podataka o ličnosti vršiti na osnovu date saglasnosti štikliranjem polja o prihvatanju OPŠTIH USLOVI I PRAVILA ZA KORIŠĆENJE PORTALA, kao ovih USLOVA ZA KORIŠĆENJE MOBILNIH APLIKACIJA. U slučaju da korisnik želi da prima personalizovane i ostale marketinške ponude, o prihvatanjem ovih uslova je dao svoju posebnu saglasnost za obradu podataka. Za kreiranje personalizovanih ponuda, a radi prilagođavanja ponuda korisniku, Zlatnik može pristupiti bazi sa svim transakcijama registrovanih korisnika.

OGRANIČENJE/OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

 

Prihvatanjem ovih Uslova, korisnik u potpunosti oslobađa Gmbit svake i bilo koje odgovornosti za štetu koja eventulano nastane korišćenjem aplikacije, štete koja na bilo koji način potiče ili je na bilo koji način u vezi sa korišćenjem aplikacije.

Korisnik u potpunosti oslobađa odgovornosti Gmbit i za bilo koje posledice koje nastanu radnjama ili propuštanjem radnji korisnika koje potiču od upotrebe ili zloupotrebe sadržaja aplikacije, kao i za bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja aplikacije.

PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

 

Saglasno članu 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018 – dalje: Zakon), ispunjavajući dužnost rukovaoca u svojstvu pravnog lica prema korisniku od koga se prikupljaju podaci koji se na njega odnose, Gmbit pruža korisniku u trenutku prikupljanja podataka sledeće informacije:

Rukovalac podataka:  Gmbit d.o.o. Beograd, ul. Petra Škundrića br. 24, matični broj 21708836, PIB: 112625791.

Kontakt podaci: Gmbit d.o.o. Beograd, ul. Petra Škundrića br. 24, matični broj 21708836, PIB: 112625791.

Info centar: +381 (60) 202 22 00, e-mail: office@zlatnik.rs 

internet sajt www.zlatnik.rs

Podaci o ličnosti: Gmbit d.o.o. Beograd se obavezuje da će štititi privatnost korisnika web platforme i mobilnih aplikacija.

Unoseći svoje lične podatke u aplikaciju, korisnici pristaju na obradu ličnih podataka u skladu sa politikom privatnosti i zaštite podataka regulisanih ovim Uslovima. Lični podaci koje Gmbit d.o.o. Beograd obrađuje sastoje se od podataka koje su korisnici direktno dostavili i podataka koje su korisnici indirektno dostavili.

Podaci koje korisnici direktno dostavljaju su: Ime i prezime, grad/mesto prebivališta, broj mobilnog telefona, e-mejl adresa koja predstavlja i korisničko ime za prijavu na web platformu i mobilne aplikacije, saglasnosti za obradu ličnih podataka i saglasnosti na Opšte uslove korišćenja aplikacije Zlatnik.

 

Korisniku se nakon instaliranja mobilne aplikacije, u toku procesa kreiranja korisničkog naloga, prikazuju Opšti uslovi korišćenja aplikacije. Neophodno je da korisnik Opšte uslove pročita, razume i da se sa njima saglasi, kao i da, pre početka korišćenja aplikacije, ukoliko je saglasan, da svoju saglasnost štikliranjem predviđenog polja, kao i da da svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti koje unosi u aplikaciju.

Obrada podataka korisnika za funkcionalnost same aplikacije vrši se na osnovu pristanka. Pravni osnov za obradu podataka jeste ugovorni odnos između korisnika i Gmbit.

Podaci koje su korisnici indirektno dostavili: Analitički podaci o korišćenju aplikacije koji se prikupljaju u svrhu analize i optimizacije korišćenja aplikacije i korisničkog iskustva;  Podaci o aplikaciji i uređaju kao što su IP adresa korisnika, ID korisničkog uređaja, verzija operativnog sistema korisničkog uređaja i slično koji se čuvaju na uređaju i koji korisnici putem aplikacije koriste za pristup uslugama.

Podaci o geolokaciji (podaci koji se odnose na lokaciju korisnika) se ne čuvaju. 

 

VREME ČUVANJA PODATAKA/OPOZIV SAGLASNOSTI ZA OBRADU PODATAKA

 

Gmbit se obavezuje da čuva sve podatke o ličnosti u periodu od 12 meseci računajući od datuma poslednje transakcije korisnika.

Korisnik može opozvati saglasnost u bilo kom trenutku. Prilikom opoziva saglasnosti za obradu podataka, korisnik je upoznat da Gmbit ima pravo da prestane sa pružanjem usluge putem aplikacije. Ukoliko korisnik opozove saglasnost za obradu podataka, podaci će biti anonimizovani. Korisnik može povući saglasnost putem aplikacije ili slanjem imail poruke na office@zlatnik.rs.

PRAVA KORISNIKA NA OSNOVU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Korisnik ima pravo:

ZAŠTITA PODATAKA I INFORMACIJA

Gmbit koristi administrativne, tehničke, organizacione i fizičke mere zaštite u cilju zaštite podataka o ličnosti. Mere uključuju kontrolu saobraćaja, zaštitu infrastrukture, kriptografsku zaštitu, zaštitne zidove, sisteme za pravo pristupa i slično.

Gmbit ulaže napore za konstantno održavanje i unapređenje sigurnosti, te u tom smislu redovno kontroliše sisteme zaštite informacija i rad aplikacije. Ukoliko uprkos svim preduzetim merama dođe do narušavanja sigurnosti podataka, o tome će istog trenutka biti obavešteni korisnici i preduzete sve mere kako bi se umanjio negativni efekat.

Svi podaci na mobilnom uređaju u aplikaciji koji se tiču korisničkog naloga i ličnih podataka čuvaju se samo u kriptovanom formatu.

Brisanje korisničkog naloga vrši se brisanjem aplikacije sa telefona, čijim aktiviranjem korisnik briše sve podatke koje je uneo u aplikaciju. Poslovni korisnici treba da zatraže uklanjanje naloga, pri čemu se ne zadržava nijedan lični podatak koji može ukazati na vezu ka korisničkom nalogu.

 

AUTORSKA PRAVA

 

Dokumenti, podaci i informacije objavljene na aplikaciji ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe niti na bilo koji način koji može uzrokovati štetu kompaniji Gmbit ili bilo kojoj trećoj strani.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na aplikaciji mogu da se koriste samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava kao i prava trećih lica. Sve napomene o autorskim pravima, žigovima ili drugim autorskim pravima sadržanim u aplikaciji ne smeju se uklanjati, prekrivati ili zatamnjivati od strane korisnika.

DODATNE ODREDBE O KORIŠĆENJU APLIKACIJE

 

Korisnik se obavezuje da će se uzdržavati bilo koje radnje koja bi se mogla podvesti pod namernu zloupotrebu te izvršenje prevarnih radnji i obavezuje se da neće koristiti ili pokušati da koristi tuđi korisnički nalog i/ili pristupati tuđim ličnim podacima.

Korisnik je saglasan da neće koristiti obrnuti inženjering, povratnu montažu, rastavljanje, dekodiranje ili bilo koji drugi način za otkrivanje izvornog koda aplikacije ili bilo koje povezane tehnologije.

Korisnik garantuje za tačnost podataka o ličnosti koje je direktno dostavio. Korišćenje aplikacije je dozvoljeno licima koja imaju navršenih 16 ili više godina.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ažuriranje – Zlatnik zadržava pravo ažuriranja i modifikacije aplikacije izmenom njenog sadržaja bez posebnog obaveštavanja korisnika, tako da neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz takvih promena.  Prilikom izmene ili revizije Uslova, da bi nastavio s korišćenjem aplikacije, od korisnika će biti zahtevana saglasnost na izmenjene Uslove korišćenja.

Sudska nadležnost – Odnosi između korisnika i kompanije Gmbit regulisani su pozitivnim propisima Republike Srbije. Za sve međusobne sporove koje nije moguće rešiti dogovorom nadležan je sud u Beogradu.